Програма розвитку навчального закладу

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1.     Вступ         …………………………………………………………………... 3

 

2.     Мета діяльності школи ………………………………………………………6

 

3.     Основні шляхи реалізації програми стратегічного розвитку закладу……. 8

 

4.     Проекти розвитку Злазненської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів

4.1.         Проект «Вчимося бути здоровими» …………………………………... 11

4.2.         Проект «Скоро в школу» ………………………………………………. 13

4.3.         Проект «Дай руку першокласнику»…………………………………… 15

4.4.         Проект «Я обираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі»……….  17

4.5.         Проект «Обдарована дитина»………………………………………….  19

4.6.         Проект «Психологічний супровід навчально-виховного процесу» … 21

4.7.         Проект «Інновації в сучасній школі» …………………………………. 23

4.8.         Проект «Інформаційно-навчальне середовище» ……………………..  26

4.9.         Проект «Заклад - сім'я – громадськість» ……………………………… 28

4.10.    Проект «Юні господарі села в межах руху «Моя земля – земля моїх батьків»………………………………………………………………….  30

4.11.    Проект «Селу – сучасну школу» ……………………………………… 32

 

5.     Перспективний графік курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників ………………………………………………………………… 33

 

6.     Перспективний план вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із предметів інваріантної складової робочого навчального плану……………………………………………………………………….   38

 

7.     Перспективний план вивчення педагогічного досвіду  ………………..   39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Злазненська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Костопільської районної ради Рівненської області – заклад рівних можливостей для  отримання того рівня освіти, який відповідає здібностям та індивідуальним  особливостям учнів. Це освітній заклад, ядром якого є концептуальні змістові й технологічні засади розвитку життєвих компетентностей дитини, освоєння нею технології вирішення життєвих досягнень і професійних проблем на основі внутрішнього потенціалу, інтеграції її в демократичне суспільство з ринковою економікою.

Заклад створює сприятливі умови для самовираження особистості учня через різні види діяльності, розкриття позитивних природних схильностей, здібностей і обдарувань. Це потребує пріоритетної уваги до навчального змісту й методик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, розвивають уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватися комп’ютером.

Учні шанують українські культурно-історичні традиції, народні святині, історію та культуру інших народів. Саме культура відкриває широкий погляд на дійсність, здатність встановлювати зв’язки між різними сферами пізнання та духовного досвіду, допомагає цілісності сприймання та гармонійності світовідчуття, ясному органічному уявленню про ієрархію духовних цінностей – історичних, сучасних і вічних. Тому Злазненська ЗОШ І-ІІІ ступенів буде розвиватися як Школа Духовної Культури.

 

 


Інтелектуальна культура,художньо-естетична культура

Моральна культура

Емоційна культура, культура  спілкування

Родинно-побутова культура,національна культура

Правова культура

Екологічна культура

Психологічна культура культура здоров’я

 

Учитель – носій культури

Школа ІІІ  ступеня- «Школа самоактуалізації»

 

 

 

 

 

 

 


Школа Духовної Культури допоможе учневі знайти, підтримати, розвинути в собі Людину і закласти в неї механізми самореалізації, саморозвитку.

Програма передбачає створення та реалізацію культурно-освітнього співтовариства, культурно-освітнього середовища, всередині якого відбувається вихід на творчість учнів і, врешті, на життєтворчість. Його виконання сприятиме створенню педагогічного простору, оптимальних умов для:

·        самореалізації;

·        формування на основі компетентного ставлення до свого життя культури життєдіяльності особистості, яка здатна протистояти проявам бездуховності;

·        виховання духовної культури школярів.

Концептуальні засади програми:

·        культура – система цінностей, необхідних для активного творчого осягнення світу;

·        фундамент формування окремої особистості та культури суспільства загалом, основа освітнього процесу;

·        залучення до культури – умова духовного розвитку;

·        простір культури – середовище розвитку дитини, екологія її існування;

·        завдання школи – формування культури життєдіяльності особистості;

·        учитель – носій високої духовної та загальної культури, посередник між культурою та учнем.

Провідні ідеї програми:

·        компетентне ставлення людини до свого життя, культури як системи цінностей можна реалізувати лише через культуро центричну школу;

·        гуманізація шкільної освіти, опанування культури – умови виховання особистості, що прагне до само актуалізації, має почуття соціальної відповідальності, вміє використовувати та цінувати духовні надбання суспільства і сприяти відновленню та збагаченню його духовності;

·        головний метод проектування – культурологічний підхід, який передбачає поворот усіх компонентів освіти до культури як її творця і суб’єкта. Його складовими виступають:

-         ставлення до дитини як суб’єкта життя, здатного до культурного саморозвитку та самозмін;

-         ставлення до педагога як посередника між дитиною і культурою, що здатний  увести його в світ культури, надати допомогу і підтримку кожній дитячій особистості в її  індивідуальному самовизначенні у світі культурних цінностей;

-         ставлення до школи як цілісного культурно-освітнього простору, де живуть та відтворюються культурні образи, відбувається творення культури та виховання людини культури.

 

 

 

Функції Школи Духовної Культури

Допомогти учневі:

·        здійснити його розвиток як людини культури та цілісної особистості;

·        збагнути цінності та зміст життя;

·        підтримати його індивідуальність та творчу самобутність.

Головною умовою реалізації програми буде педколектив, постать учителя як носія культури, людини професійно компетентної.

 

 

УЧИТЕЛЬ  ШКОЛИ  ДУХОВНОЇ  КУЛЬТУРИ:

 

·        Має ціннісне ставлення до дитини, культури, творчості.

·        Виявляє гуманну педагогічну позицію.

·        Піклується  про екологію дитинства, збереження духовного та фізичного здоров’я дітей.

·        Уміє створювати і постійно збагачувати  культурно-інформаційне, предметно-розвивальне та освітнє середовище.

·        Уміє працювати зі змістом навчання, надаючи, надаючи йому особистісно-змістовного спрямування.

·        Піклується про розвиток і підтримку індивідуальності кожної дитини.

·        Здатний до педагогічної рефлексії.

 

В основі діяльності педколективу – цінності гуманістичної педагогічної культури;

·        особистісний зміст навчання в житті дитини;

·        індивідуальні особливості, самостійна навчальна діяльність та життєвий досвід особистості;

·        педагогічна підтримка й турбота, співпраця вчителя та учня;

·        цілісний розвиток, саморозвиток та особистісне зростання учня.

 

Загальні принципи організації середовища навчання та життєдіяльності дітей у Школі Духовної Культури:

 

·        культуровідповідність: навчання, виховання та організація життя дітей у контексті культури;

·        природовідповідність: урахування закономірностей природного розвитку дітей, зміцнення їхнього фізичного і психічного здоров’я;

·        життєтворчість: залучення дітей до розв’язання реальних проблем їхнього колективного та особистого життя, навчання технологій, будівництва свого життя в умовах економічних і соціокультурних змін;

·        співробітництво: об’єднання дітей і дорослих, спільна діяльність і узгодження дій, спілкування та порозуміння, спільна спрямованість у майбутнє і взаємна підтримка.

 

 

 

МЕТА  ДІЯЛЬНОСТІ  ШКОЛИ:

·        неперервний процес підвищення ефективності навчально-виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства й особистості учня;

·        створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям;

·        розвиток інтелектуальної, емоційної сфер дитини, формування її ціннісних орієнтирів;

·        прищеплення навичок соціальної компетентності шляхом включення кожного школяра в систему дитячого самоврядування, ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення.

 

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ШКОЛИ:

·        забезпечення реалізації права громадян на здобуття належного рівня загальної середньої освіти відповідно до навчальних планів;

·        організація методичної та виховної роботи в закладі відповідно до вимог нового Державного стандарту;

·        створення конкурентоспроможного іміджу сільського закладу;

·        комп’ютеризація та інформатизація закладу;

·        забезпечення оптимізації та поліпшення матеріально-технічної бази;

·        професійний розвиток педагогічних кадрів;

·        формування особистості учня з  високим рівнем загальної культури, духовності, моралі;

·        розвиток здібностей і обдарувань дитини, її наукового світогляду;

·        створення умов для опанування системи наукових знань про природу, людину, суспільство, культуру і творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку учнів;

·        оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

·        задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

·        виховання патріотизму, любові до України, шанобливого ставлення до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу, а також до інших народів і націй;

·        формування у школярів навичок здорового способу життя;

·        виховання учня як громадянина України, національно свідомої, вільної людини з демократичними поглядами, здатної здійснювати самостійний вибір, прагнути до постійного розумового й морального вдосконалення;

·        підтримка, розвиток національних і родинно-сімейних традицій, здорового способу життя і виховання здорової дитини; активне залучення батьків до цього процесу.

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ  ФУНКЦІОНУВАННЯ  ЗАКЛАДУ:

·        гуманістичний  і демократичний підходи до організації навчально-виховного процесу;

·        незалежність від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань;

·        взаємозв’язок розумового, морального, фізичного й естетичного виховання;

·        органічне поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією та культурою;

·        науковість;

·        індивідуалізація освіти.

Демократизація передбачає автономію закладу  у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різних форм співпраці й партнерства, установлення довіри між учасниками навчально-виховного процесу, співпраці педагогів та учнів у вирішенні проблем життєдіяльності, розвиток колегіальності управління, використання методів і форм демократичного обговорення та прийняття рішень.

Науковість полягає в науковому обґрунтуванні форм, методів і змісту навчання, здійсненні завдань з урахуванням результатів наукових досліджень у педагогіці, психології тощо.

Гуманізація передбачає створення умов для спільної творчої діяльності на принципах співпраці, взаєморозуміння між педагогами й учнями, повагу й довіру між ними.

Гуманітаризація має на увазі використання таких дидактичних підходів, методів і технологій навчання, які забезпечують пріоритети загальнолюдських цінностей, високої культури, моралі, етики, культивування інтелігентності; формування активної життєвої позиції учнів, їхніх поглядів, переконань; реалізацію виховного потенціалу навчального матеріалу.

Природовідповідність передбачає врахування природних здібностей дітей і полягає в забезпеченні фізичного розвитку дитини, збереження її здоров’я.

Індивідуалізація полягає в прогнозуванні розвитку особистості, урахуванні особливостей дитини в навчально-виховному процесі; забезпечує розвиток здібностей дитини, самопізнання, самоконтроль, самоорганізацію.

Неперервність, послідовність та інтеграція забезпечують єдність усіх структурних одиниць освіти, взаємодію закладу з іншими закладами та організаціями на основі співдружності, спрямованої на поглиблене вивчення предметів і курсів, пробільність навчання, послідовність і цілісність здобуття освіти.

Варіативність передбачає широкий вибір форм і засобів освіти та виховання як у навчальний, так і в позанавчальний час для забезпечення запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних інтересів і можливостей; розвиток мережі класів, профілів, факультативних курсів, гуртків, секцій.

 

 

 

 

ОСНОВНІ  ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОГРАМИ  СТРАТЕГІЧНОГО  РОЗВИТКУ  ЗАКЛАДУ

 

Нормативне забезпечення:

·        директивні та нормативні акти, що забезпечують умови діяльності закладу;

·        визначений обсяг навчального матеріалу;

·        кількість теоретичних, практичних і самостійних занять залежно від форм навчання;

·        критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

·        норми матеріально-технічного та фінансового забезпечень;

·        норми фізичного та психічного навантаження навчально-виховного процесу.

Науково-методичне забезпечення:

·        розробка теоретико-методологічних аспектів;

·        застосування спеціальних психолого-педагогічних технологій;

·        упровадження інноваційних форм організації навчально-виховного процесу;

·        програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

·        створення банку даних наукових розробок, сучасних технологій, діагностично-аналітичних досліджень;

·        дослідно-експериментальна робота;

·        співпраця закладу з навчальними закладами району, області, державними та громадськими організаціями;

·        висвітлення проблем і напрацювань у фахових науково-методичних виданнях, засобах масової інформації, у мережі Інтернет.

 

Кадрове забезпечення:

·        формування педагога, який поєднує високий професіоналізм, інтелігентність, соціальну зрілість і творчі засади, уміння працювати з дітьми, які мають різний рівень навчальних досягнень, розвивати самостійність учнів у здобутті знань;

·        створення умов для перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладу;

·        створення  системи стимулювання ефективної професійної діяльності, підвищення педагогічної майстерності і творчої активності педагогів.

 

Медичне забезпечення:

·        неперервний медичний контроль, психолого-педагогічні спостереження за станом здоров’я, психічним і фізичним розвитком учнів;

·        об’єднання дітей за результатами медичного обстеження у групи для занять із фізичної культури;

·        санітарно-гігієнічне виховання, просвітницька робота з учнями, батьками, учителями щодо здорового способу життя, профілактика захворювань учнів і педагогів.

 

Матеріально-технічне забезпечення:

·        наявність сучасної матеріально-технічної бази, необхідних приміщень (класних кімнат, кабінетів, майстерень, спортивних залів тощо), додаткового технічного та матеріального оснащення робочих місць учителів та учнів;

·        достатня кількість дидактичних засобів навчання, обладнання, технічних засобів, комп’ютерної техніки;

·        відповідність матеріально-технічної бази нормам охорони праці та гігієни.

 

Фінансове забезпечення:

·        гарантоване нормативне фінансове забезпечення за рахунок державного, місцевого бюджетів;

·        додаткові джерела фінансового забезпечення (добровільні внески державних і приватних підприємств, фірм, громадських організацій, вітчизняних і зарубіжних благодійних фондів, фізичних осіб).

                   

  УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ

Управління педагогічним і навчально-виховним процесом ґрунтується на основі принципів творчого підходу, ініціативи і співпраці всіх суб’єктів управлінської системи, демократизації, гуманізації, наукової організації праці, психологічного забезпечення. Упроваджуються нові управлінські технології, які ґрунтуються на осевої законів менеджменту. В основу соціально-педагогічної системи покладено корпоративний стиль керівництва.

У закладі діють органи громадського самоврядування:

·        загальні збори;

·        Рада школи;

·        батьківський комітет;

·        учнівський комітет.

Система управління одночасно працює на вчителя, учнів і батьків. Завдяки їй створені умови для навчання, розвитку та самовизначення особистості. Кінцевою метою діяльності школи є формування якісних рис особистості, її різнобічний розвиток і досягнення високого рівня життєвої компетенції, які разом становлять основу прогнозованої моделі учня закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  «Вчимося бути  здоровими»

Мета: формування і розвиток у суб’єктів освітнього процесу культури здоров’я як цілісної категорії та створення в закладі умов, що її формують.

Завдання:

·         активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу життя, культури здоров’я;

·         організувати систему роботи з профілактики та запобігання тютюнокурінню, наркоманії, алкоголізму, травматизму;

·         об’єднати зусилля педагогічних, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я, що дасть змогу зробити процес формування здорового способу життя неперервним;

·         сприяти формуванню у вихованців відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточення як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей;

·         залучати учнів до корисної екологічної та фізкультурно-оздоровчої роботи шляхом участі в екологічних акціях, експедиціях, туристичних заходах, спортивних змаганнях;

·         створити оптимальні соціально-педагогічні умови для розвитку індивідуальних здібностей і творчої самореалізації учнів на уроках фізкультури та в позаурочний час;

·         здійснювати науково-методичний та інформаційний супроводи діяльності педагогічного колективу школи щодо сприяння формуванню в учнів здорового пособу життя.

Пріоритети: створення в закладі необхідних умов для збереження та зміцнення фізичного, духовного, психічного та соціального здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, виховання фізично здорової та морально досконалої, працездатної, конкурентоспроможної молодої людини.

Термін реалізації проекту: упродовж 5 років ( 2016-2020 рр)

План реалізації проекту

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Проводити детальні медичні огляди дітей  і підлітків, які навчаються в школі, та здійснювати моніторингове дослідження рівня захворюваності

Щорічно

Адміністрація, медсестра

2

Розробити програму щодо реалізації завдань зі збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них навичок здорового пособу життя

2017 рік

Психологічна служба закладу

3

Забезпечити педагогічних працівників науково-методичними матеріалами та періодичними виданнями з проблем виховання здорового способу життя

Упродовж одного року

Адміністрація

4

Запровадити комплекс заходів щодо запобігання травмуванню та нещасним випадкам під час навчально-виховного процесу та в побуті

Постійно

Заступник директора з НВР

5

Забезпечити заклад необхідним медичним обладнанням та спортивним інвентарем

Постійно

Адміністрація

6

Організувати для учнів, які відвідують групи продовженого дня, дворазове харчування

Упродовж навчального року

Директор школи

7

Довести охоплення учнів гарячим харчуванням до 85%.

2016-2017 н.р.

Адміністрація

8

Створити в методичному кабінеті електронні презентації з питань формування здорового пособу життя в учнів закладу

До 2018 року

Заступник директора з НВР

9

Дослідити вплив комп’ютерних ігор і телебачення на стан психологічного здоров’я дітей та підлітків

Упродовж навчального року

Практичний психолог

10

Проводити моніторингове дослідження обізнаності дітей щодо негативних чинників, які впливають на здоров’я (тютюнокуріння, алкоголізм, наркоманія)

Щороку

Практичний психолог

11

Розробити курс лекцій, занять батьківського лекторію, практичних і тренінгових занять для батьків про роль сім’ї щодо здоров’я дітей

Упродовж трьох років

Практичний психолог, медсестра

12

Організувати проведення тематичних лекцій та випуск бюлетенів для учнів і батьків із питань запобігання, виникнення та поширення інфекційних хвороб

Упродовж терміну реалізації проекту

Медсестра

13

Створити відеотеку фільмів із питань безпеки життєдіяльності та використання в навчально-виховному процесі

Упродовж терміну реалізації проекту

Медсестра,  заступник директора з НВР

14

Активізувати проведення фізкультхвилинок під час уроків і рухливих ігор на свіжому повітрі, під час перерв і прогулянок

Упродовж терміну реалізації проекту

Вчителі фізкультури,

кл. керівники, вихователі ГПД

15

Сприяти максимальному залученню дітей до занять фізкультурою та спортом через спортивні секції та проведення фізкультурно-масової роботи

Упродовж терміну реалізації проекту

Адміністрація

16

Сприяти озелененню навчальних класів рослинами, що мають бактерицидну дію

Упродовж двох років

Класні керівники, вчителі біології

17

Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних умов навчально-виховного процесу

Упродовж терміну реалізації проекту

Адміністрація

18

На підставі даних медичного огляду розробити листки здоров’я класів та на основі рекомендацій лікарів розробити плани роботи класних керівників і рекомендації для батьків щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів

Щорічно

Медсестра, класні керівники

19

Увести в практику роботи закладу проведення медико-педагогічних консиліумів за результатами поглибленого огляду дітей

Постійно

Адміінстрація

20

Брати участь у військово-патріотичній грі  «Патріот»

Щороку

Заступник директора з НВР

21

Брати участь у районному конкурсі «Молодь обирає здоров»я»

Постійно

Заступник директора з НВР

Очікувані результати:

·         оздоровлення дитячого середовища, набуття дітьми та підлітками досвіду боротьби із життєвими труднощами;

·         усвідомлення дітьми користі активного та здорового способу життя;

·         формування в дітей необхідності в постійному духовному та фізичному розвитку, що сприяє їхньому соціальному становленню в суспільстві;

·         створення системи оздоровчої роботи в закладі;

 

ПРОЕКТ  « СКОРО  В ШКОЛУ!»

 

Мета: формування мотивації як однієї з важливих компонентів готовності дошкільнят до навчання в початковій школі та розробка корекційно-розвивальних програм із майбутніми першокласниками.

 

Завдання:

·         формування в дітей позитивного ставлення до навчання;

·         формування пізнавальної активності та навчальної мотивації дітей підготовчої групи Злазненського дошкільного навчального закладу «Казка»;

·         виховання колективізму і взаємодопомоги під час вирішення важливих завдань, уміння виконувати встановлені правила та норми;

·         організувати розвивальні заняття з дітьми, які мають середній рівень психологічної готовності до школи з розвитку ваги, аналітичного мислення та мови, пам’яті, зорового та слухового сприйняття, дрібної моторики рук, що необхідно для успішного навчання;

·         розробити програму корекційно-розвивальних занять;

·         розробити комплекс семінарів, зборів, рекомендацій для батьків та вихователів із формування готовності дітей до школи.

 

Пріоритети:

·         створення психолого-педагогічних умов для розвитку особистості майбутнього школяра;

·         унесення в практичну роботу системи інтегрованих занять;

·         забезпечення індивідуальних практичних занять із дітьми різного рівня підготовки до навчання;

·         використання в роботі психолого-педагогічних «знахідок», які сприяють формуванню мотивації дітей  до навчання;

·         збільшення рівня компетенції батьків у формуванні в дітей «позиції школярика»

 

Термін реалізації проекту: упродовж 5 років ( 2016-2020 рр)

 

План реалізації проекту

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Спільне планування взаємопов’язаних заходів психолога та педагогічних колективів Злазненського дошкільного навчального закладу «Казка» та Злазненської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів

Постійно, вересень

Адміністрації Злазненського ДНЗ «Казка» та Злазненської ЗОШ І-ІІІ  ступнів, Шершун І.Я.

2

Запрошення дітей старшої групи на День знань та свято останнього дзвоника

Щорічно

Заступник директора зНВР

3

Зустріч батьків майбутніх першокласників з учителями 1-го класу та практичним психологом

Постійно, березень-травень

Заступник директора з НВР, практичний психолог

4

Провести спільний захід «День здоров’я» з дітьми старшої групи ДНЗ та учнями початкової школи

Щорічно

Заступник директора з НВР

5

Провести спільне засідання вихователів дошкільного закладу та вчителів початкових класів з теми «Створення умов для забезпечення успішної адаптації майбутніх першокласників»

Постійно, березень

Адміністрація, практичний психолог

6

Провести низку розвивальних занять для старшої групи на тему «Інтелект дітей 5-6 років»

Постійно, березень-травень

Практичний психолог

7

Започаткувати проведення батьківських зборів майбутніх першокласників за темою «Роль батьків у забезпеченні успішної адаптації дітей до умов навчання та виховання у початковій школі»

Щорічно

Вчитель, практичний психолог

8

Започаткувати проведення тренінгових занять для дітей старшої групи дошкільного закладу на подолання дошкільного тривожного стану «Подорож на хмарі, або не бійся впасти»

Щорічно

Практичний психолог

9

Провести спільні тренінгові заняття з батьками майбутніх першокласників та їхніми дітьми з теми «Шляхи комплексного супроводу дитини з проблемами поведінки»

Щорічно

Практичний психолог

10

Провести психолого-педагогічний консиліум «Відповідність критеріїв адаптації майбутніх першокласників до навчання»

Постійно, вересень

Адміністрація, практичний психолог

11

Проведення комплексу розвивальних занять з дітьми старшої групи ДНЗ на підвищення рівня адаптації дітей до шкільного режиму «Абетка успішності учня»

Щорічно

Практичний психолог

12

Проведення групових та індивідуальних консультацій з батьками дітей старшої групи з теми «Як сприяти ефективній адаптації вашої дитини?»

Постійно

Практичний психолог

13

Організувати батьківські збори із запрошення медичного працівника з проблеми «Гігієна дитини під час перебування в школі та вдома»

Постійно

Заступник директора з НВР, медсестра

14

Провести семінар учителів початкових класів з теми «Психолого-педагогічний алгоритм супроводу дітей у період адаптації»

2017

Адміністрація, вчителі початкових класів, практичний психолог

 

Очікувані результати:

·         підвищення рівня психологічної готовності дітей до навчання у школі;

·         формування внутрішньої мотивації школяра, необхідної для успішного навчання;

·         формування соціальних і навчально-пізнавальних мотивів шкільного навчання;

·         опанування встановленими нормами і правилами поведінки в школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  « ДАЙ  РУКУ  ПЕРШОКЛАСНИКУ»

 

Мета: створення сприятливого середовища для адаптації шестирічної дитини до систематичного шкільного навчання.

 

Завдання:

·         створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного навчання шестирічної дитини в закладі;

·         створити безпечні умови навчання, оптимальний режим роботи відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу;

·         створити умови для формування в шестирічної дитини мотивації до навчання;

·         забезпечити наступність між дошкільною та початковою освітою;

·         розвивати особистість шляхом залучення до творчої діяльності;

·         формувати в першокласників загальні навчальні уміння й навички (організаційні, комунікативні, загально пізнавальні та контрольно-оцінні).

 

Пріоритети: створення комфортних умов для здійснення особистісно зорієнтованого навчання та виховання, забезпечення  індивідуального підходу до кожної дитини, запровадження сучасних форм і методів навчання, інтерактивних педагогічних  і здоров’язбережувальних технологій навчально-виховного процесу.

 

Термін реалізації проекту: упродовж 5 років ( 2016-2020 рр)

 

 

План реалізації проекту

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Проведення спільного психолого-педагогічного консиліуму вихователів Злазненського дошкільного навчального закладу «Казка» та педагогів Злазненської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів з метою забезпечення успішного адаптаційного періоду першокласників

Постійно

Адміністрація дошкільного закладу та школи

2

Організація суботньої школи для батьків першокласників щодо надання дитині допомоги в навчальній діяльності

Щорічно

Учитель 1-го класу

3

Залучити дітей до гутрків і секцій закладу відповідно до їхніх здібностей і вподобань.

Постіно, вересень,жовтень

Заступник директора з НВР

4

Вивчати й аналізувати спільно з практичним психологом враження від першого тижня навчання у школі

Щорічно

Заступник директора з НВР, практичний психолог

5

Здійснювати моніторингове дослідження адаптації шестирічної дитини до шкільного навчання

Постійно, упродовж року

Практичний психолог

6

Здійснювати контроль за проведенням під час навчальних занять фізкультхвилинок і хвилинок релаксації.

Постійно

Адміністрація

7

Забезпечити необхідними підручниками, зошитами із друкованою основою та навчальними посібниками учнів і вчителів початкових класів.

Постійно

Адміністрація

8

Провести інвентаризацію шкільних меблів та забезпечити ними учнів початкової школи відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

Упродовж навчального року

Адміністрація

9

Організувати дворазове гаряче харчування першокласників

Постійно

Адміністрація

10

Придбати для першокласників-шестирічок іграшки, настільні ігри, спортивний інвентар для активного відпочинку дітей

Постійно

Завгосп, заступник директора з НВР

11

Вирішити питання щодо придбання двоярусних ліжок та оформлення кімнати для сну

2018-2019 н.р.

Директор

 

 

Очікувані результати:

·         психологічна підготовка майбутніх першокласників до навчання в початковій школі;

·         збереження і зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня підготовленості шестирічної дитини;

·         оптимізація мережі груп продовженого дня відповідно до потреб населення;

·         забезпечення початкової школи сучасним обладнанням, навчально-методичними матеріалами;

·         підвищення рівня якості навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 « Я  ОБИРАЮ  СВІЙ  ЖИТТЄВИЙ  ШЛЯХ 

І  ХОЧУ  ВЧИТИСЯ  ДАЛІ»

Мета:

·         забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої, профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді;

·         виявлення та розвиток її професійних інтересів;

·         реалізація ідей неперервної освіти упродовж життя.

 

Завдання:

·         забезпечити  рівний і безоплатний доступ учнів до допрофільної підготовки та профільного навчання;

·         забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання;

·         сприяти поєднанню загальноосвітньої та професійної діяльності;

·         налагодити зв’язки закладу з професійними та вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації району;

·         налагодити моніторинговий супровід ефективності профільного навчання.

 

Пріоритети: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на до профільному рівні, створення умов для забезпечення та розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, схильностей, здібностей і потреб учнів старшої школи у процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

 

Термін реалізації проекту: упродовж 5 років ( 2016-2020 рр)

 

План реалізації проекту

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-методичних, психолого-педагогічних та інформаційно-технологічних умов реалізації профільного навчання

Постійно

Адміністрація

2

Використовувати технологічні методики у до профільній підготовці для визначення рівня готовності учнів до профільного навчання та їхнього професійного спрямування

Постійно

Адміністрація, практичний психолог

3

Розширити мережу факультативів, курсів за вибором , гуртків для учнів 8-9-х класів

Постійно

Адміністрація

4

Проводити моніторингові дослідження знань з предметів профільного вибору учнів

Щорічно, 9 клас

Заступник директора з НВР

5

Здійснити перехід на кабінетну систему та забезпечити навчальні кабінети відповідно до визначених профілів сучасними засобами навчання

Постійно

Адміністрація

6

Розміщувати інформацію щодо змісту та напрямів профілізації 10-11-х класів на веб-сайті закладу

Постійно

Адміністрація

7

Удосконалити роботу з професійного самовизначення учнів 5-9-х класів (анкетування, проведення групових і масових заходів, екскурсій, залучення фахівців з різних спеціальностей, батьків та ін..)

Постійно

Заступники директора з НВР, практичний психолог

8

Проводити системне моніторингове дослідження щодо вивчення думки учнів, батьків, педагогів щодо організації профільного навчання

Постійно

Заступники директора  з НВР

9

Здійснювати моніторингове дослідження щодо відстеження ефективності системи профільного навчання

Постійно

Адміністрація

10

Продовжити розробку електронних програмно-методичних  комплексів для навчання дітей в умовах інформаційно-навчального середовища з проблем профільного навчання

Постійно

Заступник директора  зНВР

11

Проводити моніторингове дослідження готовності педагогічних кадрів до роботи у профільних класах

До 2017-2020 н.р.

Практичний психолог

12

Використовувати можливості дистанційної освіти для старшокласників з метою підготовки до ДПА та ЗНО

Постійно,

Адміністрація, вчителі-предметники

13

Організовувати екскурсії до районного центру зайнятості з метою ознайомлення учнів із потребами у професійних кадрах району

Щорічно

Практичний психолог, заступник директора з НВР

14

Відстежувати відповідність обраної професії профілю навчання

Постійно

Заступник директора з НВР

 

 

Очікувані результати:

·         упровадження нових моделей профільного навчання;

·         підготовка педагогів для реалізації профільного навчання;

·         створення умов для вибору учнями профілю навчання за їхніми інтересами;

·         забезпечення оснащення кабінетів для профільного навчання старшокласників;

·         налагодження активної співпраці закладу з ВНЗ;

·         запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільного навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ   « ОБДАРОВАНА  ДИТИНА»

 

 

Мета:  створення психолого-педагогічних умов для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді.

 

Завдання:

·         забезпечити оптимальні умови для розвитку і творчої реалізації обдарованих дітей та молоді;

·         забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження й розвитку потенціалу нації;

·         залучати до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих педагогічних працівників;

·         покращити матеріально-технічну базу закладу щодо оновлення змісту бібліотечних фондів, обладнання бібліотечно-інформаційного центру, створення Інтернет-середовища в закладі.

 

Пріоритети: створення чіткої системи роботи з обдарованими учнями, здійсненя пошуку, відбору, творчого розвитку талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенційних можливостей дітей.

 

Термін реалізації проекту: 5 років (2016-2020 рр.)

 

 

 

План реалізації проекту

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Постійно оновлювати інформаційно-ресурсний банк даних «Обдарована дитина»

Постійно

Адміністрація

2

Брати участь у районних та обласних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, турнірах для обдарованих дітей

Постійно

Заступник директора з НВР

3

Забезпечити участь учнів у міжнародних та всеукраїнських інтерактивних, інтелектуальних конкурсах і олімпіадах: «Колосок», «Соняшник», «Кенгуру», «Олімпус», «Лелека», «Геліантус»

Постійно

Заступник директора з НВР

4

Передбачити організацію роботи факультативів, індивідуальних і групових занять з метою комплексної підготовки команди учнів до участі в предметних олімпіадах і турнірах

Щорічно

Адміністрація

5

Забезпечити науково-педагогічний супровід роботи вчителів з обдарованими дітьми

Постійно

Заступник директора з НВР

6

Узагальнювати перспективний педагогічний досвід учителів, які працюють з обдарованими дітьми

Постійно

Заступник директора з НВР

7

Узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів закладу з обдарованими дітьми

Постійно

Заступники директора з НВР

8

Оновити обладнання та навчальне приладдя для проведення лабораторно-практичних додаткових занять з обдарованими дітьми

Постійно

Адміністрація, педагоги

9

Залучати учнів до навчання й захисту наукових робіт у Малій академії наук

Постійно

Адміністрація, педагоги

10

Започаткувати традицію визначення учня року за результатами навчання та участі в конкурсах різних рівнів

Постійно

Адміністрація

11

Залучення обдарованих учнів до участі в міжнародних дослідницьких проектах

Постійно

Адміністрація

 

 

Очікувані результати:

·         створення системи пошуку розвитку та підтримки обдарованої молоді в закладі;

·         підвищення рівня компетентності педагогів, їхньої підготовки до роботи з обдарованими дітьми;

·         підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних послуг учителів, які працюють з обдарованими дітьми;

·         створення інформаційно-ресурсного  банку закладу «Обдарована дитина»;

·         удосконалення матеріально-технічної бази закладу;

·         моральне й матеріальне стимулювання творчої, обдарованої молоді;

·         створення електронних посібників для обдарованих дітей із предметів варіативної складової частини навчального плану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 «ПСИХОЛОГІЧНИЙ  СУПРОВІД 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО   ПРОЦЕСУ»

 

Мета:

·         професійне сприяння саморозвитку особистості учня;

·         захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи й діагностики, соціально-психологічної  корекції та профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Завдання:

·         сприяти розвитку соціально-психологічної служби та організаційно-правовому забезпеченню їхньої діяльності;

·         підвищити ефективність діяльності практичного психолога шляхом використання соціально-педагогічних і психологічних технологій;

·         забезпечити якісний психологічний супровід процесу навчання та виховання дітей;

·         сприяти профорієнтаційному самовизначенню учнів;

·         виявляти та розвивати здібності та обдарування дитини;

·         здійснювати профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної й ризикованої поведінки підлітків.

 

Пріоритети:

·         побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму;

·         розробка розвивальних, корекційних програм навчання;

·         запровадження експертизи та проектування розвивального освітнього середовища;

·         створення системи моніторингових досліджень особистісного, інтелектуального розвитку учнів, що забезпечить можливість успішно досягати цілей закладу та своєчасно вирішувати індивідуальні проблеми учнів.

 

Термін реалізації проекту: 5 років (2016-2020 рр.)

 

План реалізації проекту

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Забезпечувати умови для підвищення кваліфікації працівників психологічної служби на курсах підвищення кваліфікації, шляхом участі в методичних семінарах, проектах професійного розвитку тощо

Постійно

Адміністрація

2

Забезпечити практичному психологу належні умови праці

Упродовж навчального року

Адміністрація

3

Забезпечити кабінет практичного психолога комп’ютерною технікою та ліцензованими програмами комплексної комп’ютерної діагностики особистості

208-2019 н.р.

Адміністрація

4

Створити умови для навчання працівників психологічної служби за програмо. «Іntel. Навчання для майбутнього» з використання комп’ютерних технологій у роботі практичного психолога

Упродовж навчального року

Адміністрація

5

Систематично проводити соціально-педагогічні та психологічні дослідження щодо актуальних питань розвитку учнів та виявлення актуальних проблем їхнього навчання та виховання

Постійно

Психологічна служба

6

Проводити заходи, спрямовані на підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими дітьми

Упродовж року

Практичний психолог

7

Надання допомоги в оновленні банку даних обдарованих дітей на основі психологічних досліджень

Щорічно, вересень - жовтень

Практичний психолог

8

Проводити корекційну роботу з дітьми, які навчаються за індивідуальною формою

Постійно

Практичний психолог

9

Здійснювати в рамках психологічного супроводу діагностику здібностей та особливостей учнів 8-9-х класів із метою визначення їх готовності до профільного навчання

Постійно

Практичний психолог

10

Залучати працівників психологічної служби до експертизи педагогічних інновацій у системі освіти

Постійно

Адміністрація

 

Очікувані результати:

·         оптимізація організаційно-управлінської діяльності психологічної служби закладу;

·         спрямування діяльності працівників соціально-психологічної служби на неконфліктну адаптацію учасників навчально-виховного процесу, залучення дітей до спільних дій, збереження їхнього психосоматичного здоров’я;

·         соціально-психологічний патронаж і психологічний супровід дітей вразливих категорій (дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з особливостями психофізичного розвитку);

·         створення особистісної траєкторії розвитку кожної дитини та формування особистості випускника, який усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя й праці у світі, що змінюється.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 «ІННОВАЦІЇ  В  СУЧАСНІЙ  ШКОЛІ»

 

Мета: формування свідомої професійної діяльності учителя в системі його неперервної педагогічної освіти, спрямованої на підвищення фахового рівня, професійну самореалізацію та ефективний розвиток професійно значущих якостей, підвищення рівня якості навчально-виховного процесу в закладі відповідно до інтересів, потреб і можливостей учнів, вимог суспільства щодо соціалізації, особистісного й професійного розвитку людини.

 

Завдання:

·         оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;

·         розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;

·         підвищення ефективності управління якістю освіти в закладі;

·         підвищення конкурентоздатності закладу  в соціумі  сільської  місцевості;

·         пошук   і розробка ефективних методів навчання й виховання учнів;

·         управління навчальним процесом і професійним розвитком педагогів;

·         упровадження нових і модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

 

Пріоритети: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій та організації навчально-виховного процесу;

Підготовка педагога, який працює в умовах вибору педагогічних методів, технологій навчально-методичного забезпечення процесу навчання.

 

Термін реалізації проекту: 5 років (2016-2020 рр.)

План реалізації проекту

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Теоретична, науково-методична підтримка педагогів щодо інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату

Постійно

Адміністрація

2

Опрацювання науково-методичної літератури з проблеми. Інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами)

Упродовж року

Творча група

3

Оновити й модернізувати методичний кабінет, забезпечити сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності медпрацівників закладу

Упродовж навчального року

Адміністрація

4

Здійснювати передплату періодичних і фахових  педагогічних видань

Постійно

Адміністрація

5

Створення професійних портфоліо вчителів із проблеми «Інноваційні технології навчання»

Упродовж навчального року

Творча група

6

Запровадження інновацій в управлінні навчальним закладом

Постійно

Адміністрація

7

Вивчення педагогічного досвіду вчителів закладу, міста, області, України

Упродовж року

Творча група

8

Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи закладу:

·         рекомендації щодо опрацювання сучасних науково-методичних посібників, монографій, тез, конференцій;

·         надання методичної допомоги педагогам у розробці індивідуальної траєкторії професійного та особистого розвитку

Упродовж навчального року

Заступник директора з НВР

9

Забезпечення  умов для участі вчителів у конкурсах педагогічної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності

Постійно

Творча група

10

Проведення роботи з колективом закладу щодо впровадження обраних технологій навчання:

·         психологічної й мотиваційної підготовки;

·         теоретичної підготовки

Упродовж перших двох років реалізації проекту

Товрча група

11

Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

·         засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;

·         творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях і секціях;

·         участь у науково-практичних конференціях;

·         узагальнення власного досвіду й досвіду колег;

·         заняття на курсах підвищення кваліфікації та участь у проектах професійного розвитку;

·         самостійна дослідна, творча робота над проблемою

Постійно

Творча група, заступники директора з НВР

12

Узагальнення досвіду роботи вчителів, розробка рекомендацій і порад щодо впровадження в практику роботи інноваційних технологій

Постійно

Творча група

13

Упровадження  системи професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів, визначати зміст і форми роботи закладу для забезпечення їхнього професійного становлення і зростання

Постійно

Адміністрація

14

Забезпечення умов для своєчасної курсової перепідготовки та професійного зростання педагогів у між курсовий період

Постійно

Адміністрація

15

Активізація  видавничої діяльності учителів у фахових журналах і газетах педагогічних видавництв

Постійно

Адміністрація

16

Організація  неперервної  освіти шляхом створення умов для підвищення мовної культури вчителів (проведення конкурсів, круглих столів, тренінгових занять, педагогічних читань )

Постійно

Адміністрація

17

Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради

Упродовж трьох останніх років реалізації проекту

Творча група, заступник директора з НВР

18

Моніторингове дослідження якості інноваційної діяльності

Упродовж двох останніх років реалізації проекту

Творча група

19

Оприлюднення результатів інноваційного пошуку. Спільне з учителями висвітлення позитивного досвіду, запровадження інноваційних технологій у ЗМІ

Упродовж трьох останніх років реалізації проекту

Творча група, заступник директора з НВР

20

Координація та супровід окремих інноваційних проектів

За потреби

Адміністрація

21

Конференція «Використання досягнень науки в системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості учня»

Третій рік реалізації проекту

Заступник директора з НВР

22

Семінар «Інновації в навчанні. Шляхи впровадження»

Упродовж навчального року

Заступник директора з НВР

23

Засідання методичної ради «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання»

Упродовж навчального року

Заступник директора з НВР

24

Круглий стіл «Професійне зростання вчителя в сучасному освітньому просторі»

Упродовж навчального року

Заступник директора з НВР

 

Очікувані результати:

·         визначення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу;

·         відкритість закладу до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти;

·         ефективна організація науково-методичних структур колегіального управління (науково-методична рада, малі засідання педагогічної ради, творчі групи тощо);

·         запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації закладу;

·         удосконалення рівня освітніх послуг;

·         створення в педагогічному колективі власної моделі інноваційного розвитку;

·         забезпечення розвитку інформаційної взаємодії та інтеграції загальноосвітнього навчального закладу у світовий інформаційний простір;

·         стимулювання професійної діяльності вчителів;

·         підвищення престижу педагогічної професій в суспільстві й утвердження високого соціального статусу вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  «ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ»

 

Мета:

·         формування єдиного інформаційно-навчального середовища;

·         забезпечення ефективності управління навчально-виховним процесом закладу.

 

Завдання:

·         сприяти впровадженню інформаційної  системи в управління навчальним закладом;

·         розширити інформаційний простір із предметів навчального плану, надати можливість учням займатися самоосвітою, науково-дослідницькою діяльністю;

·         оволодіння знаннями, необхідними для застосування ІКТ  у професійній діяльності..

 

Пріоритети:

·         створення інформаційно-навчального середовища, яке дасть змогу на практиці реалізувати принцип особистісно зорієнтованого навчання;

·         участь у розробці системи інформаційних освітніх ресурсів району, області.

 

Термін реалізації проекту: 5 років (2016-2020 рр.)

 

План реалізації проекту

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Створення інформаційного банку даних педагогічних працівників із метою подальшого вивчення та обміну досвідом з актуальних питань освітньої діяльності

Протягом двох перших років реалізації проекту

Заступник директора з НВР

2

Здійснення інформаційної підтримку та навчально-методичне забезпечення викладання предметів із використанням ІКТ

Постійно

Адміністрація, вчителі-предметники

3

Створення й використання автоматизованих робочих місць директора, практичного психолога, заступника директора з НВР, секретаря-діловода

До 2019 року

Директор

4

Створення єдиної інформаційної системи управління в закладі

2019-2020 рр

Адміністрація

5

Використання інформаційних ресурсів, системи, бази даних в управлінській діяльності адміністрації закладу

Постійно

Адміністрація

6

Поповнення інформацією веб-сайт закладу

Постійно

Адміністрація

7

Участь у районному та обласному конкурсах на кращий веб-сайт

Упродовж року

Заступник директора з НВР

8

Проведення моніторингового дослідження надання інформаційних послуг

Упродовж 2020 року

Заступник директора з НВР

9

Підготовка кадрів, які володіють знаннями з ІКТ і спроможних застосовувати їх у практичній діяльності

Упродовж двох останніх років реалізації проекту

Адміністрація

 

 

 

 

Очікувані результати:

·         технічне оснащення навчального закладу інформаційно-комунікаційними засобами навчання й ліцензійним базовим програмним забезпеченням за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів;

·         створення умов для реалізації моделі відкритої освіти в забезпеченні рівних можливостей одержання якісної освіти упродовж життя, розширення альтернативних форм її здобуття;

·         підвищення якості навчання в освітньому закладі шляхом організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;

·         упровадження комплексних інформаційних систем управління кадрами, фінансовими й матеріально-технічними ресурсами освіти, запровадження електронного документообігу та централізованої системи електронної пошти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  «ЗАКЛАД – СІМ’Я - ГРОМАДСЬКІСТЬ»

 

Мета: створення моделі державно-громадського управління розвитком навчального закладу.

 

Завдання:

·         сприяти участі громадськості у формуванні освітньої політики школи;

·         удосконалювати систему виховної роботи, впроваджувати нові технології в організації виховного процесу;

·         сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у виховані й соціалізації дітей та підлітків;

·         залучати освітні культурно-просвітницькі заклади, інші установи, громадські організації до проведення різних форм дитячого дозвілля та забезпечення школярів у зайнятості в позаурочний і позашкільний час;

·         сприяти активній співпраці батьківської громади з педагогічним колективом школи;

·         сприяти розвитку учнівських організацій, надавати можливість дітям брати участь у прийнятті рішень, які мають відношення до їхнього життя;

·         сприяти формуванню педагогічної культури на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки;

·         удосконалити співпрацю батьківської громади з колективом закладу.

 

Пріоритети: сприяти піднесенню на якісно новий рівень співпраці педагогічного колективу з батьками учнів і громадськістю.

 

 

Термін реалізації проекту: 5 років (2016-2020 рр.)

 

 

План реалізації проекту

 

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Укладення тристороньої угоди про співпрацю між адміністрацією школи, батьківською громадою та учнівським самоврядуванням в управлінні закладом освіти, забезпечити її виконання

Упродовж року

Адміністрація, батьківський комітет

2

Створення при школі центру педагогічної освіти та допомоги батькам для популяризації знань щодо діяльності родинної школи, формування здорового способу життя

Постійно

Адміністрація

3

Сприяння участі громадських організацій у вирішенні актуальних проблем закладу, підвищенню ролі вчителів у формуванні громадянського суспільства

Постійно

Адміністрація

4

Започаткування  проведення конкурсу на кращий досвід сімейного виховання («Родина року»)

З 2017 року

Заступник директора з НВР

6

Здійснення внутрішньошкільного обліку та систематичне інформування служби у справах дітей про неблагополучні сім’ї. Здійснення обліку учнів, які є членами різних товариств та гуртків ( лідерів учнівського самоврядування, юних спортсменів, екологів, журналістів, дитячих художніх колективів)

Постійно

Заступник директора з ВР

7

Проведення циклу семінарів для батьків щодо вдосконалення співпраці сім’ї та навчального закладу

Протягом двох перших років реалізації проекту

Заступник директора з ВР, практичний психолог

8

Забезпечення  підготовки вчителів до організації співпраці з органами учнівського самоврядування

Протягом навчального року

Заступник директора з ВР, практичний психолог

9

Створення  умов для діяльності на базі школи громадських дитячих і молодіжних організацій

постійно

Заступник директора з ВР

10

Сприяння  залученню дітей до участі в навчально-оздоровчих зборах для різних категорій учнів (лідерів учнівського самоврядування, юних спортсменів, екологів, журналістів, дитячих художніх колективів тощо)

Постійно

Заступник директора з ВР

11

Сприяння  розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді, залученню їх до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, самотнім непрацездатним громадянам, створенню в закладі загонів милосердя, проведенню акцій «Турбота», «Ветеран живе поруч» тощо

Постійно

Адміністрація

12

Продовження практики щорічного звітування директора школи перед громадськістю, педагогічним та учнівським колективами про організацію навчально-виховного процесу

Постійно

Адміністрація

 

Очікувані результати:

·         залучення громадськості, батьків, учнів до створення в закладі ефективного освітнього простору;

·         підвищення рівня якості роботи педагогічного колективу з батьками учнів;

·         активізація роботи органів учнівського самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  «ЮНІ  ГОСПОДАРІ  СЕЛА»

в  межах  руху «МОЯ  ЗЕМЛЯ – ЗЕМЛЯ  МОЇХ  БАТЬКІВ

 

 

Мета:

·         практичне ознайомлення учнів з історією українського національного відродження, самобутньою і духовною культурою українського народу;

·         усвідомлення кожною дитиною, що добротворчість  - це запорука успіху в житті суспільства, розвитку загальнолюдських цінностей.

Завдання:

·         формування активної національної свідомості особистості;

·         дослідження та відродження народних ремесел, розвиток творчих навичок учнів;

·         прищеплення молодому поколінню любові та поваги до своєї маленької батьківщини, бажання прославити село своєю працею і талантом;

·         формування громадянських і духовних цінностей;

·         допомогти дітям визначитися у житті, зокрема, як бути корисним для своєї родини, села, держави;

·         формування творчого ставлення учнів до праці, духу співпраці, взаємодопомоги, товариськості, здатності до спільного трудового зусилля;

·         формування культури праці, щоб трудова діяльність школярів сприяла практичному застосуванню й поглибленню знань, підготовці до продуктивної праці в різних професійних галузях.

 

 

Пріоритети: виховання головних цінностей людства – гуманізму, справедливості, толерантності, культури мови, національної свідомості, збереження духовності.

 

Термін реалізації проекту: 5 років (2016-2020 рр.)

 

План реалізації проекту

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Продовження впровадження проектної технології в практику виховної роботи закладу, організованої в межах руху «Моя земля – земля моїх батьків»

Постійно

Заступник директора з ВР

2

За напрямом «Юні господарі села» реалізація  проектів: «Дитячий ігровий майданчик», «Паркова зона», «Бузкова алея», «Калиновий гай»

Постійно

Директор

3

Відродження  діяльності фольклорно-драматичного гуртка «Берегиня»

З 2017 року

Вчителі української мови

4

Продовження використання у навчально-виховному процесі бази етнографічного музею «Світлиця»

Постійно

Заступник директора з ВР

5

Організація діяльності волонтерського загону учнів «Прометей» з метою виявлення людей похилого віку та надання їм допомоги по господарству

Постійно

Педагоги-організатори

6

Участь у загальносільських суботниках, заходах: «Весняна толока», «Жовтий лист», «Посади дерево біля будинку»

Постійно

Заступник директора з ВР

7

Продовження  проведення концертних програм для жителів села до Дня Матері тощо

Постійно

Заступник директора з ВР, педагоги-організатори

8

Продовження  шефства над пам’ятниками, розташованими на території села Злазне та пам»ятними місцями села

Постійно

Заступник директора з ВР

9

Організація  виставки дитячих, батьківських і вчительських виробів із глини, дерева, лозоплетіння, бісероплетіння, вишивання з метою відродження народних ремесел

Постійно

Заступник директора з ВР

10

Участь у районній виставці виробів народних умільців

Щорічно

Адміністрація

11

Розроблення  та реалізація спільно з органами місцевого самоврядування проект «Чисте узбіччя» в межах руху «Моя земля – земля моїх батьків»

Упродовж навчального року

Заступник директора з ВР

 

Очікувані результати:

·         збереження сільського устрою життя, сільської культури як фундаменту національної самосвідомості;

·         залучення дітей до духовних скарбниць свого народу, виховання поваги до його звичаїв, традицій, культури, історії;

·         розвиток національної свідомості молоді, усвідомлення себе як представника великої нації, який поважає і використовує кращий досвід інших народів, шанує культурно-національні надбання;

·         широке використання матеріалів із народознавства як в  урочний, так і в позаурочний час;

·         створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного залучення вихованців до соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства, подолання її соціальної апатії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  «СЕЛУ – СУЧАСНУ ШКОЛУ»

Мета: забезпечення в навчальному закладі належних умов для навчання й виховання відповідно до сучасних державних стандартів, санітарно-гігієнічних і педагогічних вимог.

Завдання:

·         провести комплекс енергозбережувальних заходів з утеплення приміщень;

·         поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі закладу;

·         гарантувати відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності в школі.

Пріоритети: здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладу.

Термін реалізації проекту: 5 років (2016-2020 рр.)

План реалізації проекту

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

1

Проведення технічного аналізу стану приміщень  школи з метою встановлення реального становища та визначення необхідності проведення ремонтних робіт

Постійно

Адміністрація

2

Проведення планових ремонтних робіт будівлі та необхідні роботи з облаштування пришкільного подвір’я

Постійно

Адміністрація

3

Проведення ремонту спортивного майданчика, асфальтного покриття на подвір’ї школи

Упродовж перших двох років реалізації проекту

Адміністрація

4

Регулярне проведення заміни й оновлення меблів

Постійно

Адміністрація

5

Вивчення можливості виготовлення необхідних меблів на базі місцевих виробників

Упродовж року

Адміністрація

6

Проведення ремонту  внутрішніх туалетів

Упродовж року

Адміністрація, завгосп

7

Проведення оновлення технологічного обладнання в їдальні

2016-2020 рр

Адміністрація

8

Проведення розчищення та знесення аварійних дерев на території закладу ( за погодженням з екологічними службами)

Постійно

Адміністрація

9

Обладнання в закладі кабінету історії та правознавства, другий кабінет іноземної мови , української мови та літератури, охорони здоров»я та праці

Упродовж навчального року

Адміністрація

10

Придбання спортивного інвентаря для спортивної зали, спортивне обладнання для спортивних майданчиків

Постійно

Адміністрація

11

Проведення  фарбування стін коридору першого поверху

Упродовж двох навчальних років

Адміністрація

 

Очікувані результати:

·         приведення матеріально-технічної бази закладу у відповідність до сучасних вимог;

·         гарантування відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання в закладі.

 

 


 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника

Предмет викладання

Курсова перепідготовка

Наступні курси

Наслідки проведеної атестації

Наступна атестація

Дата

З якого предмету

Дата, № наказу, місце

Категорія, педагогічне звання

З якого предмету

1

Салівончик

Лариса

Іванівна

Трудове навчання, креслення

12.01-22.04.

2015

Трудове навчання, технології, креслення

До 22.04.2020

№118

від 10.04.2012

по відділу освіти

Вища категорія, «вчитель-методист»

Трудове навчання, технології, креслення

2016-2017

2

Іваськова

Іванна

Вікторівна

Захист Вітчизни,

біологія

12.05-05.06.

2015

Заступник директора з НВР

До 05.06.2020

№52 від 12.03.14, по НВК

І категорія

 

 

 

 

Біологія

 

2018-2019

28.03.-08.04.2016

Природ.предмети

(ос.здоров’я, біологія, екологія, природознавство,

осн. медичних знань

До 08.04.2021

№ 101

від 04.04.14,

по відділу освіти

 

Відповідає займаній посаді

 

Заступник директора з НВР

2018-2019

3

Глущик

Оксана

Василівна

Українська мова та література

26.01 –18.02.

2015

Українська  мова

та література

До 18.02.2020

№ 46

від 10.03.15,

по школі

І категорія

Українська  мова та література

2019-2020

4

Шершун Марія Адамівна

Українська мова та література

26.10-06.11.2015

Українська мова

та література

До 06.11.2020

№101

від 04.04.14,

по відділу освіти

Вища категорія, «Старший вчитель»

українська мова та

література

2018-2019

5

Янчук Лідія Андріївна

Українська мова та література

08.10-31.10.

2012

Українська  мова

та література

До 31.10.2017

№100

від 08.04.13,

по відділу освіти

Вища категорія,

«Старший вчитель»

Українська мова та

література

2017-2018

6

Шершун Оксана Ростиславівна

Зарубіжна література

19.01-21.01.12

16.02-18.02.12

Світова література

До 18.02..2017

№59 від 22.03.12 по НВК

І категорія

Світова література

2016-2017

7

Мосійчук

Руслана

Андріївна

Англійська мова

11.04-14.04.2016

Англійська

мова

До 14.04..2021

№100

 від 08.04.13

по відділу освіти

Вища категорія,

« Старший вчитель»

Англійська мова

2017-2018

8

Цикун Оксана Михайлівна

Англійська мова

Не проходила

Закінчила РДГУ у 2012

До 01.06.2017

Не атестувалась

-

-

2016-2017

9

Малишевська Тетяна Михайлівна

Англійська мова

Не проходила

Закінчила РДГУ у 2009

До 01.06.2018

Не атестувалась

-

-

2017-2018

10

Омельчук Вікторія Олександрівна

Англійська мова

Не проходила

Закінчила РДГУ у 2015 році

До 01.06.2020

Не атестувалась

-

-

2019-2020

11

Кидюк Яна Володимирівна

Англійська мова.

Німецька мова

Не проходила

Заочно навчається в Острозькій академії, V курс

-

-

-

-

-

12

Шуляк  Лідія

Дмитрівна

Математика

16.11-27.11.15

Математика

До 27.11.2020

№ 59 від 22.03.12, по НВК

І категорія

Математика

2016-2017

 

13

Лопоша Марія Василівна

Математика

14.09-25.09.

2015

Математика

До 25.09.2020

№ 117

від 09.04.12,

по відділу освіти

вища категорія

Математика

2016-2017

14

Сащук Лариса Дмитрівна

Інформатика

Не проходила

Заочно навчається.

СНУ імені Л.Українки,

V курс

-

-

-

-

-

15

Шевчук Володимир Філаретович

Історія, правознавство, художня культура

02.04-26.04.

2012

Історія, правознавство, громадянська  освіта

До 26.04.2017

№146

від 18.03.13,

по НВК

І категорія

Історія

2017-2018

16

Цикун Оксана Сергіївна

Історія, правознавство, Людина і світ

20.01.-12.02.

2014

Історія, основи правознавства, філософії, Людина і світ

До 12.02.2019

№ 93

від 30.03.15,

по відділу освіти

Вища категорія, «Старший вчитель»

Історія

2019-2020

17

Гунько Марія Володимирівна

Музичне мистецтво

Не проходила

Закінчила РДГУ в 2015

До 01.06.2020

Не атестувалась

-

-

2019-2020

18

Стецюк Марія Володимирівна

Географія, економіка, природознавство

08.10-31.10.

2012

 

Географія та економіка (профільне навчання)

 

До 31.10.2017

№100від 08.04.13, по відділу освіти

Вища категорія

Географія

2017-2018

20.01-12.02.

2014

Біологія, екологія,

основи здоров’я, природознавство

До 12.02.2019

19

Багній Галина Олексіївна

Хімія,

біологія

20.01-12.02.14

Хімія

До 12.02.2019

№ 93

від 30.03.15,

по відділу освіти

Вища категорія, «старший вчитель»

Біологія

2019-2020

23.02-04.04.2016

Біологія. екологія,

основи здоров’я

До 04.04.2021

20

Вакулка Тамара Юріївна

Біологія, основи здоров’я

Не проходила

Закінчила РДГУ у 2010 році

 

Не атестувалась

-

-

2016-2017

21

Демчук Віталій Володимирович

Фізична культура

03.11-26.11.14

Фізична культура

До 26.11.2019

№52 від 12.03.14, по НВК

І категорія

Фізкультура

2018-2019

22

Майданець Людмила Олександрівна

Фізична культура

23.02-19.03.

2015

Фізична культура

До  19.03.2020

№ 93

від 30.03.15, по відділу освіти

Вища категорія, «Старший вчитель»

Фізкультура

2019-2020

23

Гузь Віталій Олександрович

Фіз.культура, інформатика, Захист Вітчизни

Не проходив

Закінчив РДГУ в 2016 році

-

Не атестувався

-

-

-

24

Нагорна Тетяна Сергіївна

Фізична культура

Не проходила

Заочно навчається в РДГУ, ІІІ курс

-

-

-

-

-

25

Зінчук Степан Степанович

Фізика, астрономія

11.04-14.04.2016

Фізика, астрономія

До 14.04.2021

№100

від 08.04.13,

 по відділу освіти

Вища категорія, «Старший вчитель»

Фізика

2017-2018

26

Ігнатюк Микола Павлович

Трудове навчання

12.01-22.04.15

Трудове навчання, технології, креслен.

До 22.04.2020

№50 від 09.03.2015, по школі

І категорія

Трудове та професійне навчання

2020-2021

 

 

27

Гура Тамара Олександрівна

Труд. навчання, образотв.м-во

осн. хрис. етики

Не проходила

Закінчила РДГУ у 2013 році

До 01.06.2019

Не атестувалась

-

-

2016-2017

28

Стрельчук Юлія Іванівна

1 клас

Не проходила

Закінчила РДГУ у 2014 році

До 30.06.2019

Не атсетувалась

-

-

203018-2019

29

Середа Валентина Петрівна

2 клас

07.09-10.09.

2015

Вчитель початкових класів

До 10.09.2020

від  28.03.2016

№ 127

по відділу освіти

Вища категорія. «Вчитель-методист»

Вчитель початкових класів

2020-2021

30

Малишевська Галина Василівна

3 клас

12.05-05.06.

2015

Вчитель початкових класів

До 05.06.2020

№ 127

 від  28.03.2016,

по відділу освіти

Вища категорія, «старший вчитель»

Вчитель початкових класів

2020-2021

31

Крук Ганна Степанівна

4 клас

17.02-13.03.

2014

Вчитель початкових класів, включаючи програму «Сходинки до інформатики»)

До 13.03.2019

№ 93

від 30.03.15,

по відділу освіти

Вища категорія, «Старший вчитель»

Вчитель початкових класів

2019-2020

32

Деркач Тетяна Леонідівна

2 клас  ф.с.Вигін

(індивідуальне навчання)

10.09-03.10.

2012

Вчитель початкових класів

До 03.10.2017

№52

від 12.03.14,

по НВК

І категорія

Вчитель початкових класів

2018-2019

33

Савтира Людмила Анатоліївна

1 клас ф.с.Вигін

(індивідуальне навчання)

06.06-17.06.2016

Вчитель початкових класів

До 17.06.2021

№50 від 09.03.2015,

по школі

ІІ категорія

-

2020-2021

34

Глущик Ніна Василівна

4 клас

філії с.Вигін

10.09-03.10.

2012

Вчитель початкових класів

До 03.10.2017

№100

від 08.04.13,

по відділу освіти

Вища  категорія

Вчитель початкових класів

2017-2018

35

Стасюк Надія Олександрівна

Вихователь ГПД

 ( 0.5 ставки),

13.05-05.06.

2013

Вихователь ГПД

До 05.06.2018

№ 46 від 10.03.15,

по школі

І категорія

Вихователь ГПД

2019-2020

3 клас ф.с.Вигін

(індивідуальне навчання)

10.06.-01.07.

2010

Індивідуальне навчання

36

Корейко Ганна Василівна

Педагог-організатор

(0,5 ставки),

вихователь ГПД

(0,5 ставки)

20.01-22.01.2016

18.04-21.04.2016

Педагог-організатор

До 21.04.2021

№50 від 09.03.2015,

по школі

9 тарифний розряд

Педагог-організатор

2020-2021

37

Корейко Роман Миколайович

Пед.-організатор

 (0,5 ставки),

Вихов. ( для супроводу дітей шк.. автобусом)

(0.5 ст)

Не проходив

Закінчив РДГУ у 2013 році

До 01.06.2018

Не атестувався

-

-

-

38

Шершун Ірина Ярославівна

Практичний психолог

Не проходила

Закінчила РДГУ у 2012 році

До 01.06.2017

-

-

-

 

2016-2017

39

Годун Ольга Ярославівна

Вихователь

 (у класі з інклюз. навчанням)

0,5 ставки)

Не проходила

Закінчила РДГУ у 2012

 

Не атестувалась

-

-

-

40

Крук Ірина Михайлівна

4 клас

02.12-13.12.

2013

Вчитель початкових класів

До 13.12.2018

№ 52

від 12.03.14,

по НВК

І категорія

Вчитель початкових класів

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку

02.12-25.12.

2013

Учителі, вихователі, асистенти, що працюють з дітьми з особливими потребами

41

Горобець Світлана Леонідівна

Біологія

05.10-16.10.

2015

Природн..предмети

(ос.здоров’я, біологія, екологія природознав,. осн. медичних знань

До 16.10.2020

№50 від 09.03.2015, по школі

ІІ категорія

біологія

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку

42

Крук Наталія Олександрівна

Інформатика

26.10-06.11.2015

інформатика

До 06.11.2020

 

-

-

Відпустка по вагітності

Математика

08.10-31.10.

2012

Математика

До 31.10.2017

№50 від 09.03.2015, по школі

ІІ категорія

математика

43

Мацюк Світлана Михайлівна

Українська мова та література, англійська мова, худ.культура

08.10-31.10.12

 

08.06-02.07.15

Заступник директора з НВР

Українська мова та література

До 31.10.2017

 

До 02.07.2020

№52 від 12.03.14, по НВК

ІІ категорія

Українська мова та література

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку

44

Мельник Олена Михайлівна

Англійська мова

05.12-28.12.

2011

Англійська мова

До 28.11.2016

№59 від 22.03.12 по НВК

ІІ категорія

Англійська мова

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку

45

Ясковець Ольга Тарасівна

Англійська мова

 

 

 

11.06-05.07.

2012

Світова література та російська мова

 

 

№41 від 12.03.10, по НВК

І категорія

Зарубіжна література

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку

46

Крук Катерина Романівна

Фізика, математика

Не проходила

Закінчила РДГУ у 2015 році

До 01.06.2020

Не атестувалась

-

-

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку

47

Мельничук Ганна Миколаївна

Англійська мова

Не проходила

Закінчила РДГУ у 2013

До 01.06.2018

Не атестувалась

-

-

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової  робочого навчального плану

 

Предмети

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020-2021

1

Українська мова

 

педрада/наказ +

початкові класи

 

 

 

 

2

Українська література

педрада/наказ +

початкові класи

педрада/наказ

 

 

 

педрада/наказ

початкові класи

3

Зарубіжна література

 

педрада/наказ

 

 

 

 

4

Англійська  мова

 

педрада/наказ

 

 

 

 

5

Німецька мова

 

педрада/наказ

 

 

 

 

6

Математика (алгебра, геометрія)

 

 

педрада/наказ

 

педрада/наказ +

початкові класи

 

7

Історія України

 

 

 

 

педрада/наказ

 

8

Всесвітня історія

 

 

 

 

педрада/наказ

 

9

Людина і світ

 

 

 

 

педрада/наказ

 

10

Правознавство

 

 

 

 

педрада/наказ

 

11

Біологія,екологія

 

 

 

педрада/наказ

 

 

12

Географія, економіка

 

 

педрада/наказ

 

 

 

13

Креслення

 

 

педрада/наказ

педрада/наказ

 

 

14

Фізика, астрономія

педрада/наказ

 

 

 

 

педрада/наказ

15

Хімія

педрада/наказ

 

 

 

 

педрада/наказ

16

Інформатика

педрада/наказ

початкові класи

 

педрада/наказ

 

 

педрада/наказ

початкові класи

17

Технології

 

 

 

 

 

 

18

Художня культура

 

 

педрада/наказ

 

 

 

19

Фізична культура

педрада/наказ

 

 

 

 

педрада/наказ

20

Захист Вітчизни

 

 

педрада/наказ

 

 

 

21

Природознавство

 

 

педрада/наказ

 

 

 

22

Психологічна служба

педрада/наказ

 

 

 

 

педрада/наказ

23

Індивідуальне навчання

 

 

 

 

педрада/наказ

 

24

Музичне мистецтво

 

педрада/наказ

 

 

 

 

25

Образотворче мистецтво

 

педрада/наказ

 

 

 

 

26

Основи здоров`я

педрада/наказ

 

 

 

 

педрада/наказ

27

Трудове навчання

 

 

 

педрада/наказ

 

 

28

Виховна робота за цін.ставл-ми

( до держави)

педрада/наказ

(до праці)

педрада/наказ

(до культури і духовних надбань народу) педрада/наказ

(до мистецтва)

педрада/наказ

(до сім»ї, родини, людей)

педрада/наказ

(до природи)

педрада/наказ

29

Факультативи

педрада/наказ

 

 

 

 

педрада/наказ

30

Група продовженого дня

педрада/наказ

 

 

 

 

педрада/наказ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ  ПЛАН  ВИВЧЕННЯ  ПЕДАГОГІЧНОГО  ДОСВІДУ

 

№ з/п

Предмети

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

1

Українська мова та література

 

Янчук Л.А.

 

 

 

2

Світова література

 

 

 

 

 

3

Англійська  мова

 

Мосійчук Р.А.

 

 

 

4

Німецька мова

 

 

 

 

 

5

Математика (алгебра, геометрія)

Лопоша М.В.

 

 

 

 

6

Історія України

 

 

 

Цикун О.С.

 

7

Всесвітня історія

 

 

 

 

 

8

Правознавство

 

 

 

 

 

9

Людина  і світ

 

 

 

 

 

10

Біологія,екологія

 

 

 

 

 

11

Географія, економіка

 

 

 

 

 

12

Фізика, астрономія

 

 

 

 

 

13

Хімія

 

 

 

 

 

14

Інформатика

 

 

 

 

 

15

Технології

 

 

 

 

 

16

Художня культура

 

 

 

 

 

17

Фізична культура

 

 

 

 

Майданець Л.О.

18

Захист Вітчизни

 

 

 

 

 

19

Природознавство

 

 

 

 

 

20

Музичне мистецтво

 

 

 

 

 

21

Образотворче мистецтво

 

 

 

 

 

22

Основи здоров`я

 

 

 

 

 

23

Трудове навчання

 

 

 

 

 

24

Початкове навчання

 

 

Малишевська Г.В.

 

 

25

Група продовженого дня